Business


 
     
 

Welcome!
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเว็บเคว็สท์ วิชา ง30248 การสร้างงานนำเสนอ

 

                

นางอารี ราชสาร
ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์:

ครูอารี

โลกใบเล็ก

ทรายสีในแก้วใส

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

e-mail : kruaree_@hotmail.com

Best Business Plan Here
 
     

ออกแบบและพัฒนาโดย อารี ราชสาร