Business


 
     
 

Welcome!
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเว็บเคว็สท์ วิชา ง30248 การสร้างงานนำเสนอ

 

    

 1. อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสมได้
 2. อธิบายการใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสมได้ 
 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4. เลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานนำเสนอแต่ละชนิดได้
 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. สร้างและเก็บรวบรวมข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์                  
    สำหรับสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสมได้อย่างเหมาะสม
 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 8. สร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสมจากโปรแกรมที่เลือกใช้ได้
     อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน
 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 10. ปรับปรุงพัฒนางานสื่อประสมให้ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 12. นำเสนองานสื่อประสมที่สร้างด้วยโปรแกรมนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 14. เผยแพร่สื่อประสมเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสือที่สร้างได้               
    โดยคำนึงถึงคุณธรรมในการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้และเผยแพร่ทั้งในระบบ
    Offline  และ  Online
 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้

Best Business Plan Here
 
     

ออกแบบและพัฒนาโดย อารี ราชสาร