Business

 

 
Solution


 
     
 

Welcome!
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเว็บเคว็สท์ วิชา ง30248 การสร้างงานนำเสนอ

 

บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง การนำเสนองานขั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอน
รายวิชา ง30248 การนำเสนองานขั้นสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
สำคัญ 5 ด้าน

Read More
 
Feature-1

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชา ง30248
การนำเสนองานขั้นสูง ให้นักเรียนใช้บทเรียนเว็บเคว็สท์เป็น
สื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป.

 

Feature-2 บทเรียนเว็บเคว็สท์ (Webquest) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น่
การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ผู้สอนหรือผู้ออกแบบ
บทเรียนไม่ได้ทำหน้าทีถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนแต่เพียง
ฝ่ายเดียวแต่เป็นผู้จัดกลุ่ม เรียบเรียง และลำดับความรู้ต่าง ๆ ให้อำนวยความสะดวก
แก่ผู้เร
ียน
 
Feature-3 1. บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ง30248
    รายวิชา การนำเสนองานขั้นสูง
2. กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้นนักเรียนจะต้อง
    เริ่มเรียนไปตามลำดับขั้นกิจกรรม โดยสามารถศึกษาถึงลำดับ
    ขั้นตอน
     
Best Business Plan Here
 
     

ออกแบบและพัฒนาโดย อารี ราชสาร