ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

การผลิตสื่อวีดีทัศน์

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อวีดีทัศน์

1. หลักการ
2. ความหมาย
3. บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดีโอ
4. คุณสมบัติและมาตรฐานของวีดีโอ
5. ไฟล์วีดีโอ
6. ระบบโทรทัศน์
7. กระบวนการตัดต่อวีดีโอ

ขั้นตอนในการผลิตสื่อวีดิทัศน์        

1. ขั้นเตรียมการผลิต
2. ขั้นการผลิต
3. ขั้นหลังการผลิต

การวางแผนผลิตสื่อวีดิทัศน์

1. การแสวงหาแนวคิด
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3. การกำหนดวัตถุประสงค์
4. การวิเคราะห์เนื้อหา
5. การเขียนสตอรี่บอร์ด
6. การกำหนดวัตถุประสงค์และอุปกรณ์การผลิต
7. การกำหนดผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการ
8. การจัดทำงบประมาณ

การใช้โปรแกรม Adobe Premierer Pro 1. คำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น
2. การจับวีดีโอ
3. การแก้ไขไฟล์วีดีโอ
4. การเพิ่มเทคนิคสีสันให้กับวีดีโอ
5. การซ้อนวีดีโอ
6. การจัดทำข้อความประกอบ
7. การใส่เสียงประกอบ
8. การทำออก
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

1. การวางแผน
2. การออกแบบ
3. การผลิตชิ้นงาน
4. การปรับปรุงชิ้นงาน
5. การนำเสนอ

 

Joomla templates by Joomlashine