เนื้อหา

งานกราฟิกพื้นฐาน

รายวิชา งานกราฟิกพื้นฐาน ว30285 ชั้น ม.4/2   

ความรู้พื้นฐานงานกราฟิก  1 ใบงานที่ 1 วีดิทัศน์ ผลงาน
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs6   วีดิทัศน์  
  องค์ประกอบโปรแกรม ใบงานที่ 2 วีดิทัศน์   
  การสร้างภาพกราฟิกพื้นหลัง ใบงานที่ 3  วีดิทัศน์  ผลงาน
  การสร้างภาพเทมเพลทปกหนังสือ ใบงานที่ 4  วีดิทัศน์   
การปรับแต่งภาพ      
  การปรับแต่งรูปภาพ ใบงานที่ 5  วีดิทัศน์  ผลงาน
  การปรับแต่งภาพถ่าย ใบงานที่ 6  วีดิทัศน์  ผลงาน
  การปรับแต่งใบหน้าคน  ใบงานที่ 7  วีดิทัศน์   
  การปรับแต่งภาพทิวทัศน์ ใบงานที่ 8  วีดิทัศน์   
  การเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพวาด ใบงานที่ 9  วีดิทัศน์   
  การสร้างตัวอักษรและการปรับแต่งรูปภาพด้วย Filter ใบงานที่ 10  วีดิทัศน์   
  การสร้างตัวอักษรในงานโฆษณา  ใบงานที่ 11  วีดิทัศน์   
  การสร้างตัวอักษรบนใบหน้าคน  ใบงานที่ 12  วีดิทัศน์   
  การนำภาพใส่ในตัวอักษร  ใบงานที่ 13  วีดิทัศน์   
  การปรับภาพด้วย Filter ใบงานที่ 14 วีดิทัศน์   
  การเปลี่ยนภาพเก่าเป็นภาพใหม่ ใบงานที่ 15  วีดิทัศน์   
  การสร้างเอ็ฟเฟ็กต์ให้กับภาพ ใบงานที่ 16  วีดิทัศน์   
 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม      
  การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ใบงานที่ 17  วีดิทัศน์   
  การออกแบบแฟ้มสะสมงาน  ใบงานที่ 18  วีดิทัศน์    
  การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม ใบงานที่ 19  วีดิทัศน์    
  การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween ใบงานที่ 20  วีดิทัศน์    
  การสร้างหน้าโฮมเพจ ใบงานที่ 21  วีดิทัศน์    
       
รายวิชา โรงเรียนชาวนา ง30212 ชั้น ม.6
หลักในการประกอบธุรกิจข้าว  ใบงานที่ 1 วีดิทัศน์   
   ธุรกิจข้าว      
   อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์  
   แนวโน้มตลาดธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์  
   การเพิ่มมูลค่าธุรกิจข้าว   วีดิทัศน์   
การพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับธุรกิจข้าว      
    การเลือกหัวข้อโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์   
    การวางแผนโครงงาน ใบงาน  วีดิทัศน์   
    การเขียนแผนธุรกิจ ใบงาน  วีดิทัศน์   
    การดำเนินงานธุรกิจข้าว ใบงาน วีดิทัศน์   
    การวิเคราะห์ รายงาน นำเสนอโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์   

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine