เนื้อหา

การผลิตสื่อวีดีทัศน์

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อวีดีทัศน์

1. หลักการ
2. ความหมาย
3. บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดีโอ
4. คุณสมบัติและมาตรฐานของวีดีโอ
5. ไฟล์วีดีโอ
6. ระบบโทรทัศน์
7. กระบวนการตัดต่อวีดีโอ

ขั้นตอนในการผลิตสื่อวีดิทัศน์        

1. ขั้นเตรียมการผลิต
2. ขั้นการผลิต
3. ขั้นหลังการผลิต

การวางแผนผลิตสื่อวีดิทัศน์

1. การแสวงหาแนวคิด
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3. การกำหนดวัตถุประสงค์
4. การวิเคราะห์เนื้อหา
5. การเขียนสตอรี่บอร์ด
6. การกำหนดวัตถุประสงค์และอุปกรณ์การผลิต
7. การกำหนดผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการ
8. การจัดทำงบประมาณ

การใช้โปรแกรม Adobe Premierer Pro 1. คำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น
2. การจับวีดีโอ
3. การแก้ไขไฟล์วีดีโอ
4. การเพิ่มเทคนิคสีสันให้กับวีดีโอ
5. การซ้อนวีดีโอ
6. การจัดทำข้อความประกอบ
7. การใส่เสียงประกอบ
8. การทำออก
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

1. การวางแผน
2. การออกแบบ
3. การผลิตชิ้นงาน
4. การปรับปรุงชิ้นงาน
5. การนำเสนอ

 

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine