ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

โครงงานธุรกิจร้านค้าออนไลน์

ชื่อโครงงาน การพัฒนาธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce)"nwshop"

ชื่อโครงงาน การพัฒนาธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce)"nwshop"

 

รางวัล  1.  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2562 วันที่ 27  มิถุนายน 2562 ที่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

           2.  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นรอบคัดเลือก
 ประจำปี 2562 วันที่ 7  มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวเจตนิพัทธ์  เขียวหัน  นางสาววิภาวดี  อุทัยเลี้ยง  นางสาวศิริมาศ  จำปารัตน์
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางอารี  ราชสาร  นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine