ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

โครงงาน หัตถศิลป์ดินไทย สร้างรายได้ สืบสานภูมิปัญญา

ชื่อโครงงาน หัตถศิลป์ดินไทย สร้างรายได้ สืบสานภูมิปัญญา

รางวัล

       1. เหรียญทองอันดับ 5 การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

        2. ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2561 
วันที่ 3  มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคม

        3. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพม.25 วันที่ 7 กันยายน
2561 ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
ชื่อผู้จัดทำ เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีหาพันธ์  เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนชัย    เด็กหญิงศิริรัตน์ วรรณทอง 
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางอารี  ราชสาร  นางสาวอุทุมพร  ทุมมี

ป้ายโฆษณา1

Joomla templates by Joomlashine