เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

         ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจำเป็นและการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน เอกสาร นโยบาย ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หลักการ  จุดหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   คุณภาพผู้เรียน วิสัยทัศน์สถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอ ในรูปแบบพรรณนาความในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  และการสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฉบับร่างและเครื่องมือการวิจัย นำเครื่องมือที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งโครงร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ

         ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 33 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสังเกต รับรู้และเข้าใจปัญหา 2) ขั้นคิดหาทางเลือก 3) ขั้นเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา และ 5)  ขั้นประเมินผลและสรุปผล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลังจากผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลหลักสูตรในขั้นต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

         1)  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา

2)  ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา

3)  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา

         5)  ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรโดยการหาค่า t-test  แบบ dependent 

         6)  ข้อมูลจากแบบประเมินผลภาคปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา

         7)  ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine