เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  มีความยืดหยุ่นสูง  เป็นการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสภาพของท้องถิ่น  ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ  สามารถปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์อยู่  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรท้องถิ่นพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  โดยการปรับปรุงจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  มีความใหม่  ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับชีวิตของผู้เรียน  ซึ่งครูและผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ร่วมกันพัฒนาหรือสร้างหลักสูตรสำหรับตนเองขึ้นมาตามสภาพของเหตุการณ์หรือปัญหาในขณะนั้น

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานเกษตร ผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทยและสังคมโลก แต่ในความเป็นจริงโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งโรงเรียนโนนหันวิทยายนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่ต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

วิชาการจัดสวน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  ที่สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในบางเนื้อหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด และทักษะ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการทำงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก และความผูกพันกับท้องถิ่นของตน  อันจะนำไปสู่การคิดเป็นทำเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine