ข้าราชการบำนาญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจ1

ภารกิจ ( TASK)

 


 

ภารกิจที่ 1

              ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง เกษตรอินทรีย์  จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำให้แล้วทำใบงานที่กำหนดให้ โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest

 


 


 

ภารกิจที่ 2

ให้ผู้เรียนสร้างแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ โดยใช้โปรแกรม PhotoShop โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

     -  เกษตรอินทรีย์  หมายถึง

     -  ความสำคัญเกษตรอินทรีย์

     -  ลักษณะของเกษตรอินทรีย์

     -  เส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์

โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest 

 ภารกิจที่ 3

ผู้เรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ประเภท ชนิด และลักษณะของเกษตรอินทรีย์ และเส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นรายงาน เรื่อง เกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำเป็นรูปแบบรายงานออนไลน์  อับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest

 

 


 

 

 

บทนำ   |   ภารกิจ  |   กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล  |   การประเมินผล  |  สรุป 
Joomla templates by Joomlashine