นางสาวรสรินทร์ กุดขุนทด

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด 

ปีการศึกษา ประเภทผลงาน หน่วยงานที่จัด
 2553 รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2555 ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง
รอบคัดเลือก
อบจ.ขอนแก่น

 

 

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine