งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศปีนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558  โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการคือ การจัดสวนถาดแห้งประเภททีมผสม และการประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.1-3  และร่วมจัดนิทรรศการงานหัตถกรรมสิ่งทอ สาธิตการทอผ้าและการทอเสื่อ

 

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine