วิทยากร

หมวด: mainmenu

วิทยากรการอบรมการพัฒนาสื่อบทเรียนแสวงรู้
บนเครือข่าย ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน
โนนหันวิทยายน  6-7  สิงหาคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ
นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

วิทยากรการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัด
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่นสู่อาเซ๊ยน การจัดการเรียน
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ 13 ส.ค.57

 

วิทยากรการอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 16 พฤศจิกายน 2557 

 เสวนาวิชาการ กับ สสค.

การประชุมสัมมนา

หมวด: mainmenu
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการ
ปฏิรูปแนวทางบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนไทย
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
 

ประวัติ

local curriculum หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

หมวด: mainmenu

 

The Development of Local Curriculum “a Beautiful Small Park with
Two Hands” 
:The use of local learning resources, combined
with information 
technology.    

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

หมวด: mainmenu

 

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ง30236  การจัดสวน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 เรื่อง ได้แก่

หน่วยที่ 1 เรื่อง สำรวจข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ

หน่วยที่ 3 เรื่อง ร่วมมือกันออกแบบ

หน่วยที่ 4 เรื่อง สร้างเรื่องราวในสวน

หน่วยที่ 5 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน

รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

การเผยแพร่ผลงานการพัฒนาหลักสูตร

เนื้อหาอื่นๆ...

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine