ประวัติ

นางอารี  ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ภูมิลำเนา  จังหวัดขอนแก่น


 

การศึกษา

     ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านร่องแซง

     ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

     มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูเลย

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  วิชาเอก เกษตรกรรม วิชาโท คหกรรม วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอก ศิลปศึกษา  วิชาโท ประวัติศาสตร์  วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลาศึกษาต่อ)

 


 

ประวัติการรับราชการ

     15  พฤษภาคม 2524  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน

     16  กรกฎาคม  2557  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน