ประวัติ

นางอารี  ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ภูมิลำเนา  จังหวัดขอนแก่น


 

การศึกษา

     ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านร่องแซง

     ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

     มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  วิทยาลัยครูเลย

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  วิชาเอก เกษตรกรรม วิชาโท คหกรรม วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอก ศิลปศึกษา  วิชาโท ประวัติศาสตร์  วิทยาลัยครูเลย

     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลาศึกษาต่อ)

 


 

ประวัติการรับราชการ

     15  พฤษภาคม 2524  ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน

     16  กรกฎาคม  2557  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

 
      

 

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine