แหล่งข้อมูล2


 

ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-1.html
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-2.html

http://kruchada.wikispaces.com/file/view/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1.2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  https://sites.google.com/site/piriya23101y2555/neuxha/headstru
วิธีดำเนินการทำโครงงาน http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-1.html
การตั้งชื่อโครงงาน http://www.vcharkarn.com/project/article/19584
เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3-1.html

https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi-sarsnthes-5/tawxyang-kar-kheiyn-khx-senx-khorng-ngan-khxmphiwtexr

ตัวอย่าง Story Board ของ
โครงงานเกม "กอดพะยูนกู้โลก"
http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/strbd-dugong.pdf
แนวทางการจัดทำโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-2.html

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-2.html

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

การนำเสนอและประเมินโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-2.html

   
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.vcharkarn.com/project/cat/1

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-3.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-2.html

ตัวอย่างรายงานโครงงาน

http://www.thaischool.in.th/_files_school/57100962/data/57100962_1_20130206-111040.pdf

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

http://www.slideshare.net/cucumberptw/ss-25372018

ใบงานตามภารกิจที่ 1

https://krudaweexxl.files.wordpress.com/2012/05/e0b983e0b89ae0b887e0b8b2e0b899e0b897e0b8b5e0b988-2-1-2-4.pdf

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป