แบบทดสอบก่อนเรียน

1. โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

ก. กิจกรรมกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ข. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำ

ค. เป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผลและการประเมินผล

ง.โครงงานเป็นกิจกรรมของนักเรียนเองที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ในการทำกิจกรรมโครงงานนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ครูมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานที่นักเรียนมาขอคำปรึกษา 3

2. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
      ก.  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
       ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
       ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
       ง. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

3.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
      ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
       ข. ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า   พัฒนา  เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง  ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
       ค. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
       ง. ครูเป็นผู้กำหนดโปรแกรมทำงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

 

4. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด
       ก. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

 

5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 

     ก.  เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

 

     ข.  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

     ค.  เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

 

     ง.  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

 

6.  โครงงานทดลองเรื่อง การไหลของของเหลว  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

 

     ก.  โครงงานพัฒนาเกม

 

     ข.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

 

     ค.  โครงงานประเภทการทดลอง

 

     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

7.  “เนื้อหาน่าสนใจ  คัดเลือกหัวข้อที่ทำความเข้าใจยาก”  ข้อความที่กล่าวนี้มีความสำคัญในการจัดทำโครงงานประเภทใด

 

     ก.  โครงงานประดิษฐ์

 

     ข.  โครงงานพัฒนาเกม

 

     ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

 

     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

8.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวไดโนเสาร์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
9. การพัฒนาเกมจิกซอล์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
10. โครงงานเกมทายคำศัพท์ จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

 

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

ก.            ก. โครงงานจำลองทฤษฎี

ข.         ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

ค.         ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

ง.         ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

      ก.  โครงงานบริการ

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

     1.  การเขียนรายงาน

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

     4.  การลงมือทำโครงงาน

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

     ก.  5  2  6  4  1  3

     ข.  5  6  2  4  3  1

     ค.  5  1  3  2  4  6

     ง.  5  1  2  6  4  3

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

    ก.  บทคัดย่อ

     ข.  เอกสารอ้างอิง

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  หลักการและทฤษฎี

 

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

 

ก.     ก.  โครงงานจำลองทฤษฎี

 

ข.    ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

 

ค.    ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

 

ง.    ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

 

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

 

      ก.  โครงงานบริการ

 

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

 

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

 

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

 

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

 

     1.  การเขียนรายงาน

 

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

 

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

 

     4.  การลงมือทำโครงงาน

 

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

 

     ก.  5  2  6  4  1  3

 

     ข.  5  6  2  4  3  1

 

     ค.  5  1  3  2  4  6

 

     ง.  5  1  2  6  4  3

 

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

 

    ก.  บทคัดย่อ

 

     ข.  เอกสารอ้างอิง

 

     ค.  แผนปฏิบัติการ

 

     ง.  หลักการและทฤษฎี17.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน

 

     ก.  ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน

 

     ข.  แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

 

     ค.  โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน

 

     ง.  กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

 

18.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

 

     ก.  หลักการและทฤษฎี

 

     ข.  บทคัดย่อ

 

     ค.  แผนปฏิบัติการ

 

     ง.  เอกสารอ้างอิง

 

19.  นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
       ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียว
            เท่านั้น
       ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วาง 
            เอาไว้
       ค. ทุกคนต้อง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม
       ง. นักเรียนต้องเลือกหัวข้อโครงงานก่อนเป็นอันดับแรกของ
            การวางแผน
20.  ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

 

     ก.  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน

 

     ข.  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

 

     ค.  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน

 

     ง.  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน

 

21.  ขั้นตอนของการทำโครงงานมีความสำคัญต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด

 

     ก.  การเลือกหัวข้อ

 

     ข.  การลงมือทำโครงงาน

 

     ค.  การจัดทำเค้าโครงย่อ

 

     ง.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

22.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
       ก. การเขียนรายงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
23. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก

 

     ก.  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

 

     ข.  เขียนเค้าโครงของโครงงาน

 

     ค.  ออกแบบโครงงาน

 

     ง.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

ก.     ก.  โครงงานจำลองทฤษฎี

ข.     ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

ค.     ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

ง.     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

      ก.  โครงงานบริการ

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

     1.  การเขียนรายงาน

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

     4.  การลงมือทำโครงงาน

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

     ก.  5  2  6  4  1  3

     ข.  5  6  2  4  3  1

     ค.  5  1  3  2  4  6

     ง.  5  1  2  6  4  3

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

    ก.  บทคัดย่อ

     ข.  เอกสารอ้างอิง

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  หลักการและทฤษฎี

17.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน

     ก.  ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน

     ข.  แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

     ค.  โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน

     ง.  กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

18.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

     ก.  หลักการและทฤษฎี

     ข.  บทคัดย่อ

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  เอกสารอ้างอิง

19.  นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
       ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียว
            เท่านั้น
       ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วาง 
            เอาไว้
       ค. ทุกคนต้อง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม
       ง. นักเรียนต้องเลือกหัวข้อโครงงานก่อนเป็นอันดับแรกของ
            การวางแผน
20.  ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

     ก.  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน

     ข.  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

     ค.  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน

     ง.  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน

21.  ขั้นตอนของการทำโครงงานมีความสำคัญต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด

     ก.  การเลือกหัวข้อ

     ข.  การลงมือทำโครงงาน

     ค.  การจัดทำเค้าโครงย่อ

     ง.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

22.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
       ก. การเขียนรายงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
23. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก

     ก.  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

     ข.  เขียนเค้าโครงของโครงงาน

     ค.  ออกแบบโครงงาน

     ง.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

24.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์

     ก.  บทนำ

     ข.  อ้างอิง

     ค.  บทคัดย่อ

     ง.  กิตติกรรมประกาศ

25.  เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครูที่ปรึกษาแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

     ก.  วางแผนทดลอง

     ข.  ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     ค.  เก็บเค้าโครงเอาไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่
          กำหนดในขั้นตอนใหม่

     ง.  ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตาม
          แผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ

26.  ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด

     ก.  มีรูปภาพประกอบ

     ข.  เขียนและอธิบายได้หลายหน้า

     ค.  ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน

     ง.  มีความสมบูรณ์ของแต่ละหัวข้อของเค้าโครง

27.  การเขียนเค้าโครงโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด

     ก.  การลงมือทำโครงงาน

     ข.  การวางแผนในการทำโครงงาน

     ค.  การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน

     ง.  การคิดและเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

28.  ส่วนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่อยู่ในส่วนท้ายสุด คือข้อใด

     ก.  บทนำ

     ข.  อ้างอิง

     ค.  ภาคผนวก

     ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

29.  สิ่งที่ควรพิจารณาอันดับแรกในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์คือข้อใด

     ก.  บรรลุตามวัตถุประสงค์

     ข.  ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

     ค.  คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ครบถ้วนถูกต้อง

     ง.  ความสมบูรณ์ของผลงาน ถูกต้อง ความสวยงามและความ
          เรียบร้อย

 

30. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
        ก. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        ข. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
        ค. คัดลอกผลงานผู้อื่น
        ง. ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 

31. มุมมองในการทำงานของโปรแกรม Dreamweaver มีกี่แบบ

 

     ก.  2  แบบ

 

     ข.  3  แบบ

 

     ค.  4  แบบ

 

     ง.  5  แบบ

 

32.  ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ควรเป็นอย่างไร

 

     ก.  วางแผน > ออกแบบ > สร้างหน้าเว็บเพจ

 

     ข.  วางแผน > จัดตั้งโลคอลไซต์ > ส่งไปยังรีโมทไซต์
           เพื่อเผยแพร่

 

     ค.  วางแผน > จัดตั้งโลคอลไซต์ > สร้างหน้าเว็บเพจ >
           ส่งไปยังรีโมทไซต์ เพื่อเผยแพร่

 

     ง.  วางแผน > สร้างหน้าเว็บเพจ > เชื่อมโยงเว็บเพจ > 
          ส่งไปยังรีโมทไซต์ เพื่อเผยแพร่

 

33.  คำสั่งใดใช้แสดงผลการสร้างเว็บเพจในเว็บบราวน์เซอร์

 

     ก.  F1

 

     ข.  F6

 

     ค.  F10

 

     ง.  F12

 

34.  โฮมเพจเปรียบเทียบได้กับอะไร

 

ก.      ปกหนังสือ

 

ข.      หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

 

ค.      กระดานไวท์บอร์ด

 

ง.       โต๊ะเขียนหนังสือ

 

35.  เว็บเพจ เปรียบได้กับอะไร

 

ก.      ปกหนังสือ

 

ข.      หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

 

ค.      กระดานไวท์บอร์ด

 

ง.       โต๊ะเขียนหนังสือ

 

36.   ในการสร้างตารางบนเว็บเพจ สามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางได้เป็นกี่ระบบ

 

     ก.  1 ระบบ

 

     ข.  2  ระบบ

 

     ค.  3  ระบบ

     ง.  4  ระบบ

37.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ขั้นตอนในการวางแผนจัดการสร้างเว็บไซต์

     ก.  กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์

     ข  วางโครงร่างของไซต์

     ค.  ออกแบบหน้าต่างของเว็บ

     ง.  จัดเตรียมรูปภาพ

38.  เมนู Layout มีคำสั่งในการทำงานอะไรบ้าง

     ก.  คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้งานบ่อย เช่น ภาพ กราฟิก

     ข.  คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้จัดโครงสร้างเว็บเพจ เช่น ตาราง
           เลเยอร์ เฟรม

     ค.  ใช้แทรกออบเจ็กต์ที่ใช้สร้างฟอร์ม

     ง.  ใช้สำหรับจัดรูปแบบข้อความ

39.  ต้องการสร้างตารางให้อยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจต้องทำอย่างไร

     ก.  กำหนด Style

     ข.  กำหนด Align

     ค.  กำหนด Page Properties

     ง.  กำหนด  Non- breaking space

40.  ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาใช้งานบนอินเตอร์เน็ต

     ก.  gif

     ข.  bmp

     ค.  jpg

     ง.  png