เพิ่มเติมโครงงานและนิทรรศการงานดอกไม้สด

 
รายวิชา เพิ่มเติมโครงงานและนิทรรศการงานดอกไม้สด ง30210 ม.6 
รื่อง ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน  
วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้สด ใบงานที่ 1   ใบงานที่ 1
   ความหมายและความสำคัญของงานดอกไม้สด             วีดีทัศน์  
   ประเภทของการจัดดอกไม้สด      
   การเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานดอกไม้สด    
 
   การเก็บรักษา การถนอมชิ้นงาน      
   การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา      
   9 ขั้นตอนการจัดดอกไม้สด      
ารออกแบบและจัดดอกไม้สด      
   การจัดช่อดอกไม้ ใบงาน วีดีทัศน์ 1 2 3 
   การจัดแจกันดอกไม้ ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดกระเช้าดอกไม้ ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดช่อดอกไม้เจ้าสาว ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดช่อเฟอเรโร่ดอกไม้สด ใบงาน  วีดีทัศน์ ผลงาน 
   การจัดพวงหรีดดอกไม้สด ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
ครงงานนิทรรศการดอกไม้สด      
   การเลือกหัวข้อโครงงาน ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
   การวางแผนและออกแบบโครงงาน ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน
   การดำเนินงานโครงงาน ใบงาน วีดิทัศน์ ผลงาน
   การจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด ใบงาน วีดิทัศน์ ผลงาน
   การจัดทำรายงานและการนำเสนอ ใบงาน วีดีทัศน์ ผลงาน

 

เมนูหลัก

ผลงานครู
 
 รางวัลครูผู้มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ในการผลิต
และใช้สื่อการเรียนการสอน 
ระดับอาชีวศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2537
 
รางวัลครูจรรยามารยาทดีเด่น รับเข็มคุรุสดุดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2538 
ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับ
ประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2552
รับโล่รางวัลครูดีเด่น จ.สกลนคร
ปี 2553
 
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2553
รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554
รับรางวัลครูสอนดี ที่ชุมชนยกย่อง
ปี 2555 จากนายกรัฐมนตรี มอบโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับดี
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2556
นำเสนองานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นในงาน
นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ปี 2556
Joomla templates by Joomlashine