สรุป2


 

 สรุป 

           โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของโครงงานแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฏี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม

ขั้นตอนในการทำโครงงาน  มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย  1) การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทำ  2) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล   3) การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำเพื่อเสนอครูที่ปรึกษา  4) การลงมือทำโครงงาน5) การเขียนรายงาน  และ 6) การนำเสนอและแสดงโครงงาน 

 

 

           โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหาคำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ รอบๆตัว จากการสังเกตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

 

             การเขียนเค้าโครงโครงงาน  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงานในเรื่องนั้นๆ

มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น จากนั้นเสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อครูที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อย เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้แนะนำในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสำเร็จ

            การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อสารความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับและตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อของการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 

              การนำเสนอและการจัดแสดงผลงานโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น  การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาคำอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงานวิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญการสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลองผลการสังเกตและข้อมูลเด่นๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน

 

 

 

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine