การประเมินผล2


 

การประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 1

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ครอบคลุม สมบูรณ์
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ครอบคลุม แต่ไม่สมบูรณ์
เนื้อหามีความถูกต้อง 
แต่ไม่ครอบคลุมและ
ไม่สมบูรณ์
เนื้อหาไม่มีความถูกต้อง 
ไม่ครอบคลุม และ
ไม่สมบูรณ์
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานเกินกำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL
บนเว็บบล็อค

และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 

ไม่สามารถอ่านข้อความได้
และส่งงานเกินกำหนดเวลา

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 2

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและความ
ครบถ้วนของ
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย และสรุป
ได้ครบทุกประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน ขาดประเด็น
สำคัญของเนื้อหา
บางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญของ
เนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาด
ประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาหลายส่วน
การสร้างผังมโน
ทัศน์และการ
นำเสนอ
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้เหมาะสม
มีองค์ประกอบที่สมดุล
และ นำเสนอผลงานได้ดี
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้
เหมาะสม มีองค์ประกอบ
บางส่วนไม่สมดุลกัน 
และ นำเสนอผลงาน
ได้ดี
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้
เหมาะสม มีองค์ประกอบ
บางส่วนไม่สมดุลกัน  
และ นำเสนอผลงาน
ไม่ชัดเจน
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบไม่ เหมาะสม
มีองค์ประกอบบางส่วน
ไม่สมดุลกัน  และ นำเสนอ
ผลงานไม่ชัดเจน
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บ
บล็อค
และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL บน
เว็บบล็อค
และส่งงาน
เกินกำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 
ไม่สามารถอ่าน
ข้อความได้
และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 3

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและความ
ครบถ้วนของ
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย
และสรุปได้ครบทุก
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน ขาดประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญของ
เนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาหลายส่วน
รายงาน         จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ครบทุกองค์ประกอบของ
รายงาน และจัดรูปแบบการ
นำเสนอองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ
จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ขาดองค์ประกอบของ
รายงานบางส่วนcละจัด
รูปแบบการนำเสนอองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ
จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ขาดองค์ประกอบของ
รายงานบางส่วน และจัด
รูปแบบการนำเสนอองค์
ความรู้
ไม่เป็นระบบ
จัดทำรายงานโดยขาด
องค์ประกอบของ
รายงานหลายส่วน และ
รูปแบบการนำเสนอ
องค์ความรู้ไม่เป็นระบบ
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานเกินกำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL บน
เว็บบล็อค
และส่งงาน
เกินกำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 
ไม่สามารถ
อ่านข้อความได้
และส่ง
งานเกินกำหนดเวลา

 

     บทนำ  |   ภารกิจ |  กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป