แบบทดสอบก่อนเรียน

หมวด: บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

1. โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

ก. กิจกรรมกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ข. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำ

ค. เป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผลและการประเมินผล

ง.โครงงานเป็นกิจกรรมของนักเรียนเองที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ในการทำกิจกรรมโครงงานนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ครูมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานที่นักเรียนมาขอคำปรึกษา 3

2. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
      ก.  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
       ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
       ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
       ง. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

3.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
      ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
       ข. ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า   พัฒนา  เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง  ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
       ค. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
       ง. ครูเป็นผู้กำหนดโปรแกรมทำงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

 

4. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด
       ก. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

 

5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 

     ก.  เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

 

     ข.  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

     ค.  เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

 

     ง.  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

 

6.  โครงงานทดลองเรื่อง การไหลของของเหลว  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

 

     ก.  โครงงานพัฒนาเกม

 

     ข.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

 

     ค.  โครงงานประเภทการทดลอง

 

     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

7.  “เนื้อหาน่าสนใจ  คัดเลือกหัวข้อที่ทำความเข้าใจยาก”  ข้อความที่กล่าวนี้มีความสำคัญในการจัดทำโครงงานประเภทใด

 

     ก.  โครงงานประดิษฐ์

 

     ข.  โครงงานพัฒนาเกม

 

     ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

 

     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

8.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวไดโนเสาร์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
9. การพัฒนาเกมจิกซอล์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
10. โครงงานเกมทายคำศัพท์ จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

 

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

ก.            ก. โครงงานจำลองทฤษฎี

ข.         ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

ค.         ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

ง.         ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

      ก.  โครงงานบริการ

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

     1.  การเขียนรายงาน

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

     4.  การลงมือทำโครงงาน

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

     ก.  5  2  6  4  1  3

     ข.  5  6  2  4  3  1

     ค.  5  1  3  2  4  6

     ง.  5  1  2  6  4  3

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

    ก.  บทคัดย่อ

     ข.  เอกสารอ้างอิง

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  หลักการและทฤษฎี

 

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

 

ก.     ก.  โครงงานจำลองทฤษฎี

 

ข.    ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

 

ค.    ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

 

ง.    ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

 

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

 

      ก.  โครงงานบริการ

 

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

 

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

 

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

 

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

 

     1.  การเขียนรายงาน

 

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

 

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

 

     4.  การลงมือทำโครงงาน

 

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

 

     ก.  5  2  6  4  1  3

 

     ข.  5  6  2  4  3  1

 

     ค.  5  1  3  2  4  6

 

     ง.  5  1  2  6  4  3

 

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

 

    ก.  บทคัดย่อ

 

     ข.  เอกสารอ้างอิง

 

     ค.  แผนปฏิบัติการ

 

     ง.  หลักการและทฤษฎี17.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน

 

     ก.  ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน

 

     ข.  แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

 

     ค.  โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน

 

     ง.  กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

 

18.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

 

     ก.  หลักการและทฤษฎี

 

     ข.  บทคัดย่อ

 

     ค.  แผนปฏิบัติการ

 

     ง.  เอกสารอ้างอิง

 

19.  นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
       ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียว
            เท่านั้น
       ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วาง 
            เอาไว้
       ค. ทุกคนต้อง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม
       ง. นักเรียนต้องเลือกหัวข้อโครงงานก่อนเป็นอันดับแรกของ
            การวางแผน
20.  ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

 

     ก.  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน

 

     ข.  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

 

     ค.  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน

 

     ง.  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน

 

21.  ขั้นตอนของการทำโครงงานมีความสำคัญต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด

 

     ก.  การเลือกหัวข้อ

 

     ข.  การลงมือทำโครงงาน

 

     ค.  การจัดทำเค้าโครงย่อ

 

     ง.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

22.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
       ก. การเขียนรายงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
23. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก

 

     ก.  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

 

     ข.  เขียนเค้าโครงของโครงงาน

 

     ค.  ออกแบบโครงงาน

 

     ง.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

11. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร  จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

ก.     ก.  โครงงานจำลองทฤษฎี

ข.     ข.  โครงงานประยุกต์ใช้งาน

ค.     ค.  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

ง.     ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

12.  “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย”  จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
       ค. โครงงานประเภทการทดลอง
       ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
13.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

      ก.  โครงงานบริการ

      ข.  โครงงานพัฒนาเกม

      ค.  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

      ง.  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

14.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงานพัฒนาเกม
      ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
      ค. โครงงานประเภทการทดลอง
      ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
15.  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

     1.  การเขียนรายงาน

     2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

     3.  การนำเสนอและการแสดงผลงาน

     4.  การลงมือทำโครงงาน

     5.  การเขียนเค้าโครงโครงงาน

     ก.  5  2  6  4  1  3

     ข.  5  6  2  4  3  1

     ค.  5  1  3  2  4  6

     ง.  5  1  2  6  4  3

16.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน  ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

    ก.  บทคัดย่อ

     ข.  เอกสารอ้างอิง

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  หลักการและทฤษฎี

17.  ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน

     ก.  ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน

     ข.  แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

     ค.  โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน

     ง.  กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

18.  เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้

     ก.  หลักการและทฤษฎี

     ข.  บทคัดย่อ

     ค.  แผนปฏิบัติการ

     ง.  เอกสารอ้างอิง

19.  นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
       ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียว
            เท่านั้น
       ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วาง 
            เอาไว้
       ค. ทุกคนต้อง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม
       ง. นักเรียนต้องเลือกหัวข้อโครงงานก่อนเป็นอันดับแรกของ
            การวางแผน
20.  ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

     ก.  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน

     ข.  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

     ค.  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน

     ง.  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน

21.  ขั้นตอนของการทำโครงงานมีความสำคัญต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด

     ก.  การเลือกหัวข้อ

     ข.  การลงมือทำโครงงาน

     ค.  การจัดทำเค้าโครงย่อ

     ง.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

22.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
       ก. การเขียนรายงาน
       ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
       ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
       ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
23. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก

     ก.  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

     ข.  เขียนเค้าโครงของโครงงาน

     ค.  ออกแบบโครงงาน

     ง.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

24.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์

     ก.  บทนำ

     ข.  อ้างอิง

     ค.  บทคัดย่อ

     ง.  กิตติกรรมประกาศ

25.  เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครูที่ปรึกษาแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

     ก.  วางแผนทดลอง

     ข.  ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     ค.  เก็บเค้าโครงเอาไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่
          กำหนดในขั้นตอนใหม่

     ง.  ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตาม
          แผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ

26.  ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด

     ก.  มีรูปภาพประกอบ

     ข.  เขียนและอธิบายได้หลายหน้า

     ค.  ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน

     ง.  มีความสมบูรณ์ของแต่ละหัวข้อของเค้าโครง

27.  การเขียนเค้าโครงโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด

     ก.  การลงมือทำโครงงาน

     ข.  การวางแผนในการทำโครงงาน

     ค.  การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน

     ง.  การคิดและเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

28.  ส่วนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่อยู่ในส่วนท้ายสุด คือข้อใด

     ก.  บทนำ

     ข.  อ้างอิง

     ค.  ภาคผนวก

     ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

29.  สิ่งที่ควรพิจารณาอันดับแรกในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์คือข้อใด

     ก.  บรรลุตามวัตถุประสงค์

     ข.  ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

     ค.  คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ครบถ้วนถูกต้อง

     ง.  ความสมบูรณ์ของผลงาน ถูกต้อง ความสวยงามและความ
          เรียบร้อย

 

30. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
        ก. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        ข. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
        ค. คัดลอกผลงานผู้อื่น
        ง. ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 

31. มุมมองในการทำงานของโปรแกรม Dreamweaver มีกี่แบบ

 

     ก.  2  แบบ

 

     ข.  3  แบบ

 

     ค.  4  แบบ

 

     ง.  5  แบบ

 

32.  ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ควรเป็นอย่างไร

 

     ก.  วางแผน > ออกแบบ > สร้างหน้าเว็บเพจ

 

     ข.  วางแผน > จัดตั้งโลคอลไซต์ > ส่งไปยังรีโมทไซต์
           เพื่อเผยแพร่

 

     ค.  วางแผน > จัดตั้งโลคอลไซต์ > สร้างหน้าเว็บเพจ >
           ส่งไปยังรีโมทไซต์ เพื่อเผยแพร่

 

     ง.  วางแผน > สร้างหน้าเว็บเพจ > เชื่อมโยงเว็บเพจ > 
          ส่งไปยังรีโมทไซต์ เพื่อเผยแพร่

 

33.  คำสั่งใดใช้แสดงผลการสร้างเว็บเพจในเว็บบราวน์เซอร์

 

     ก.  F1

 

     ข.  F6

 

     ค.  F10

 

     ง.  F12

 

34.  โฮมเพจเปรียบเทียบได้กับอะไร

 

ก.      ปกหนังสือ

 

ข.      หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

 

ค.      กระดานไวท์บอร์ด

 

ง.       โต๊ะเขียนหนังสือ

 

35.  เว็บเพจ เปรียบได้กับอะไร

 

ก.      ปกหนังสือ

 

ข.      หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

 

ค.      กระดานไวท์บอร์ด

 

ง.       โต๊ะเขียนหนังสือ

 

36.   ในการสร้างตารางบนเว็บเพจ สามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางได้เป็นกี่ระบบ

 

     ก.  1 ระบบ

 

     ข.  2  ระบบ

 

     ค.  3  ระบบ

     ง.  4  ระบบ

37.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ขั้นตอนในการวางแผนจัดการสร้างเว็บไซต์

     ก.  กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์

     ข  วางโครงร่างของไซต์

     ค.  ออกแบบหน้าต่างของเว็บ

     ง.  จัดเตรียมรูปภาพ

38.  เมนู Layout มีคำสั่งในการทำงานอะไรบ้าง

     ก.  คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้งานบ่อย เช่น ภาพ กราฟิก

     ข.  คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้จัดโครงสร้างเว็บเพจ เช่น ตาราง
           เลเยอร์ เฟรม

     ค.  ใช้แทรกออบเจ็กต์ที่ใช้สร้างฟอร์ม

     ง.  ใช้สำหรับจัดรูปแบบข้อความ

39.  ต้องการสร้างตารางให้อยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจต้องทำอย่างไร

     ก.  กำหนด Style

     ข.  กำหนด Align

     ค.  กำหนด Page Properties

     ง.  กำหนด  Non- breaking space

40.  ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาใช้งานบนอินเตอร์เน็ต

     ก.  gif

     ข.  bmp

     ค.  jpg

     ง.  png

 

เว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

หมวด: บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 

เว็บเควสท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ง30247 โครงงานคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บเควสท์นี้ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรออนไลน์จากเว็บไซต์เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เว็บเควสท์นี้ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดลำดับการเรียนรู้ และบอกถึงขั้นตอนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน ผู้เรียนจะใช้แหล่งข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และจัดทำออกมาเป็นภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการใช้เว็บเควสท์ ผู้สอนให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมในเว็บเควสท์ โดยเริ่มจาก
 1. Introduction : แนะนำบทเรียน บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนและกลุ่มเป้าหมาย
 2. Task         : บอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานต่างๆ ประกอบด้วย 3 ภาระงาน 
 3. Process      : บอกขั้นตอนในการทำภาระงานแต่ละชิ้น 
 4. Resource     : แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีเนื้อหาที่เอื้อต่อการทำภาระงานแต่ละชิ้น
 5. Evaluation   : แจ้งเกณฑ์การประเมินภาระงานแบบ Rubric Score ของภาระงานชิ้นต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์การให้คะแนนภาระงาน และสามารถสร้าง ชิ้นงานให้บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 
 6. Conclusion   : ผู้สอนสรุปเนื้อหาจากแหล่งอ้างอิงทั้งหมด

  นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นที่ช่วยให้การเรียนการสอนผ่านเว็บเควสท์นี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ

  • Weblog : สำหรับเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน และส่งภาระงาน
  • Contact us : ติดต่อผู้จัดทำได้จากทาง E-mail ที่ให้ไว้

 

 

 

 

  บทนำ   |   ภารกิจ |  กระบวนการ  |  แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป

สรุป2

หมวด: บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์


 

 สรุป 

           โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของโครงงานแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฏี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม

ขั้นตอนในการทำโครงงาน  มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย  1) การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทำ  2) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล   3) การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำเพื่อเสนอครูที่ปรึกษา  4) การลงมือทำโครงงาน5) การเขียนรายงาน  และ 6) การนำเสนอและแสดงโครงงาน 

 

 

           โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหาคำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ รอบๆตัว จากการสังเกตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

 

             การเขียนเค้าโครงโครงงาน  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงานในเรื่องนั้นๆ

มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น จากนั้นเสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อครูที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อย เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้แนะนำในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสำเร็จ

            การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อสารความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับและตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อของการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 

              การนำเสนอและการจัดแสดงผลงานโครงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น  การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาคำอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงานวิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญการสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลองผลการสังเกตและข้อมูลเด่นๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน

 

 

 

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

การประเมินผล2

หมวด: บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์


 

การประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 1

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ครอบคลุม สมบูรณ์
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ครอบคลุม แต่ไม่สมบูรณ์
เนื้อหามีความถูกต้อง 
แต่ไม่ครอบคลุมและ
ไม่สมบูรณ์
เนื้อหาไม่มีความถูกต้อง 
ไม่ครอบคลุม และ
ไม่สมบูรณ์
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานเกินกำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL
บนเว็บบล็อค

และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 

ไม่สามารถอ่านข้อความได้
และส่งงานเกินกำหนดเวลา

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 2

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและความ
ครบถ้วนของ
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย และสรุป
ได้ครบทุกประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน ขาดประเด็น
สำคัญของเนื้อหา
บางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญของ
เนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาด
ประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาหลายส่วน
การสร้างผังมโน
ทัศน์และการ
นำเสนอ
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้เหมาะสม
มีองค์ประกอบที่สมดุล
และ นำเสนอผลงานได้ดี
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้
เหมาะสม มีองค์ประกอบ
บางส่วนไม่สมดุลกัน 
และ นำเสนอผลงาน
ได้ดี
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบได้
เหมาะสม มีองค์ประกอบ
บางส่วนไม่สมดุลกัน  
และ นำเสนอผลงาน
ไม่ชัดเจน
สร้างผังมโนทัศน์โดย
จัดวางรูปแบบไม่ เหมาะสม
มีองค์ประกอบบางส่วน
ไม่สมดุลกัน  และ นำเสนอ
ผลงานไม่ชัดเจน
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บ
บล็อค
และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL บน
เว็บบล็อค
และส่งงาน
เกินกำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 
ไม่สามารถอ่าน
ข้อความได้
และส่งงานเกิน
กำหนดเวลา

เกณฑ์การประเมินภาระงานที่ 3

รายการประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรง(1)
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและความ
ครบถ้วนของ
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย
และสรุปได้ครบทุก
ประเด็นสำคัญ
เนื้อหามีความถูกต้อง 
ชัดเจน ขาดประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญของ
เนื้อหาบางส่วน
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้อง
และขาดประเด็นสำคัญ
ของเนื้อหาหลายส่วน
รายงาน         จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ครบทุกองค์ประกอบของ
รายงาน และจัดรูปแบบการ
นำเสนอองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ
จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ขาดองค์ประกอบของ
รายงานบางส่วนcละจัด
รูปแบบการนำเสนอองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ
จัดทำรายงานได้เหมาะสม
ขาดองค์ประกอบของ
รายงานบางส่วน และจัด
รูปแบบการนำเสนอองค์
ความรู้
ไม่เป็นระบบ
จัดทำรายงานโดยขาด
องค์ประกอบของ
รายงานหลายส่วน และ
รูปแบบการนำเสนอ
องค์ความรู้ไม่เป็นระบบ
 การส่งงาน ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานตรงเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
โพสต์ URL บนเว็บบล็อค
และส่งงานเกินกำหนดเวลา
ส่งงานได้ถูกต้อง 
ไม่ได้โพสต์ URL บน
เว็บบล็อค
และส่งงาน
เกินกำหนดเวลา
ไม่ได้ส่งงานตามวิธีการ
ที่กำหนด 
ไม่สามารถ
อ่านข้อความได้
และส่ง
งานเกินกำหนดเวลา

 

     บทนำ  |   ภารกิจ |  กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

แหล่งข้อมูล2

หมวด: บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์


 

ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-1.html
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-2.html

http://kruchada.wikispaces.com/file/view/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1.2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  https://sites.google.com/site/piriya23101y2555/neuxha/headstru
วิธีดำเนินการทำโครงงาน http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-1.html
การตั้งชื่อโครงงาน http://www.vcharkarn.com/project/article/19584
เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3-1.html

https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi-sarsnthes-5/tawxyang-kar-kheiyn-khx-senx-khorng-ngan-khxmphiwtexr

ตัวอย่าง Story Board ของ
โครงงานเกม "กอดพะยูนกู้โลก"
http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/strbd-dugong.pdf
แนวทางการจัดทำโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-2.html

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-2.html

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

การนำเสนอและประเมินโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-2.html

   
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.vcharkarn.com/project/cat/1

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-3.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-2.html

ตัวอย่างรายงานโครงงาน

http://www.thaischool.in.th/_files_school/57100962/data/57100962_1_20130206-111040.pdf

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

http://www.slideshare.net/cucumberptw/ss-25372018

ใบงานตามภารกิจที่ 1

https://krudaweexxl.files.wordpress.com/2012/05/e0b983e0b89ae0b887e0b8b2e0b899e0b897e0b8b5e0b988-2-1-2-4.pdf

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine