กระบวนการ2

 


 

กระบวนการ 

 

ภารกิจที่ 1 

1 . ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คน ศึกษาเรื่อง ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์โครงงานคอมพิวเตอร์ จากเว็บไต์ที่ครูแะนำ หรือจากเว็บไซต์อื่นที่นักเรียนสนใจ

2.  นักเรียนทำใบงานตามที่กำหนดให้

3. สร้าง Blogger ของตนเอง เพื่อใช้เป็นพื้นทีสำหรับส่งงาน จากนั้น Upload .ใบงานขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน

4. นำ URL ของหน้า Web Blog ดังกล่าวมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊คกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

  


ภาระกิจที่ 2

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คน  ทำการศึกษาเนื้อหาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ที่กำหนดให้

2.  นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์ความรู้

3.  นักเรียนใช้โปรแกรม PhotoShop ในการสร้างผังมโนทัศน์ แล้วบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .jpg

4. สร้าง Blogger ของตนเอง เพื่อใช้เป็นพื้นทีสำหรับส่งงาน จากนั้น Upload .ใบงานขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน

5. นำ URL ของหน้า Web Blog ดังกล่าวมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค

6. นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 


ภารกิจที่ 3

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. นำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนต่อไป

 

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

 

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine